آکادمی روانکاوی

روانکاوی رویکرد روان‌درمانی نیست اما می‌تواند به درمان نیز بیانجامد هرچند رویکرد دیگری بجز روانکاوی کلاسیک نمی‌تواند به درمان بیانجامد، با این وجود روانکاوی از سطح روان‌درمانی عبور می‌کند و به ژرفا اندیشی  و نادانسته‌های دانسته پندار می‌پردازد.

 این فرآیند درمان روانکاوانه یا روانکاو‌ی‌گرا سخن گفتن درباره عشق (سکشوالیته) است.

روانکاوی تجربه‌ی مستقیم، بی‌واسطه و در ارتباط با روانکاو (analyst) از دیده شدن و شنیده شدن دنیای درونی بیمار (analysand-Patient) با چشم و گوش خود در قلمرو زبان و اندیشه آزاد به شکل پدیداری است فرایندی که دارای پویایی واقعیت است.

کارگاه آموزشی درباره عشق (سکشوالیته), ادیپ - ۱

پدر رابطه متقابل مادر و فرزند را پایان می دهد 
 تا هویت فرزند از مادر مستقل شود و منجربه بازداری میل به مادر می شود.
در این ارتیاط سه وجهی آنچه که باید درک شود موضوع میل مادر بودن است اینجاست که پدر تجلی پیدا می کند تا پالایش عشق به دوست داشتن و‌ درنتیجه منشأ تمدن، فرهنگ ،مذهب، اخلاق و هنر  می شود. ماهیت پدر و نقشی که دارد حتی نمادین؛ در مراحل رشد روانی جنسی ؛ شباهت با هیچ موضوع دیگری ندارد منحصر به خودش می باشد رمز گشایی از این مثلث برمودا جایی است برای دیدار با مطلوب گمشده ای که در واقع گم نشده تا آنچه خود داری از دیگری تمنا نکنیم .

مدرس: سید علی سینا رحیمی - .
ظرفیت: 0
تعدا جلسات: 1 جلسه
کارگاه آموزشی روانکاوی ؛ ادیپ (Oedipus )-۲

مادر به واسطه مادر بودن اولین اغواگر کودک و نخستین ابژه میل جنسی ماهیتی بی همتا دارد چنانکه سایه سینه مادر تا پایان عمر برسر ما    می ماند اولین سناریو تمام روابط عاشقانه بعدی دختر و پسر می باشد
پدر رابطه متقابل مادر و فرزند را پایان می دهد 
 تا هویت فرزند از مادر مستقل شود و منجربه بازداری میل به مادر می شود.
در این ارتیاط سه وجهی آنچه که باید درک شود موضوع میل مادر بودن است اینجاست که پدر تجلی پیدا می کند تا پالایش عشق به دوست داشتن و‌ درنتیجه منشأ تمدن، فرهنگ ،مذهب، اخلاق و هنر  می شود. ماهیت پدر و نقشی که دارد حتی نمادین؛ در مراحل رشد روانی جنسی ؛ شباهت با هیچ موضوع دیگری ندارد منحصر به خودش می باشد رمز گشایی از این مثلث برمودا جایی است برای دیدار با مطلوب گمشده ای که در واقع گم نشده تا آنچه خود داری از دیگری تمنا نکنیم . 


سیدعلی سینا  رحیمی

مدرس: سید علی سینا رحیمی - .
ظرفیت: 0
تعدا جلسات: 1 جلسه
کارگاه آموزشی روانکاوی : بررسی سناریو ارتباط و ابژه گزینی

به گفته ی فروید: ما هیچ‌کس را به طور تصادفی انتخاب نمی‌کنیم،بلکه با کسانی دیدار می کنیم که از قبل درناخودآگاه ما حضور داشته‌اند.
رابطه انسان با دیگری، و اتمسفری که با پیرامون خود  دارد یک رابطه متقابل و دیالکتیکی است
که در این رابطه با  دیگری و بسته به چیستی نوع ارتباط اش :
موضوع عشق ؛ فرهنگ ؛ دین ، پروردگار و توتم می سازد 
اینجاست که در واقع به خلق خویشتن  پرداخته است ؛خویشتنی که در عین شناختن نمی شناسد  در این سناریو ، تویی که نمی شناسم مطلوب گم شده ای است که گم نشده است ؛ موضوع آشکار و پنهان فریبنده ای در  ارتباط است که با رمزگشایی از  هیچ  به خویشتن می رسد.

سید علی سینا رحیمی

مدرس: سید علی سینا رحیمی - .
ظرفیت: 0
تعدا جلسات: 1 جلسه
آسیب‌شناسی روانی در روانکاوی


ًعدم تعادل توزیع انرژی روانی دربین بخش های  شخصیت‌،شکل گیری  تعارض های شخصیتی و در نتیجه  آشفتگی سرمایه گذاری روانی در مراحل تحول شخصیت ؛ تثبیت‌ در این مراحل را به همراه خواهد داشت و این آسیب پذیری اجتناب‌ناپذیر است و هر چه تعارض‌ها و تثبیت‌ها در اوایل زندگی زودتر رخ داده باشد آسیب‌پذیری می تواند گستردگی داشته باشد.ً

سید علی سینا رحیمی

مدرس: سید علی سینا رحیمی - .
ظرفیت: 0
تعدا جلسات: 1 جلسه
کارگاه آموزشی روانکاوی هیچ (۱)

رشد و تکامل دانش بشری تا آنجا پیش می‌رود که با آگاهی از هیچ بودن معنی زندگی و تمامی مولفه ‌های هستی به پوچی می‌رسد به بیان لکان برخورد خیلی نزدیک با بخش رئال اضطراب ناشی از این دیدار راهی به جز فرار از بیهودگی بودن زندگی نمی‌گذارد آگاهی که از عمل بازداری می‌کند و به دفاع متوسل می‌شود این دفاع در مردمان عادی به شکل خردمندی و مثبت اندیشی به مقابله با تهی بودن می‌پردازد و در فیلسوف به یأس فلسفی و نادانسته دانسته پندار تبدیل می‌شود 

برخورد ابن‌سینا به گونه‌ای دیگر است تا به آنجا رسید دانش من که همی دانم که نادانم فروید پرده از این نادانی برداشته و ناخودآگاهی را برجسته می‌سازد و مسیری را ضمنی روشن می‌کند که در تئوری لکان تبلور می‌یابد، رهایی در درد نامی است درخور هیچ و پوچی ژان پل ساتر هم به گونه‌ای به آن اشاره می‌کندو پیش نیاز آزادی و انتخاب می‌داندش و در شعر سهراب عبور از رئال، این بار نمادینی می‌شود که … 

مدرس: سید علی سینا رحیمی - .
ظرفیت: 0
تعدا جلسات: 1 جلسه

ثبت نام

آیا پروفایل کاربری دارید؟ ورود

کاربران خارج از ایران میتوانند از ایمیل به جای شماره موبایل جهت تایید هویت استفاده کنند

ورود

آیا پروفایل کاربری ندارید؟ ثبت نام