کافه کتاب

کافه کتاب توتم دپارتمانی برای ایجاد فضایی علمی، پژوهشی و آموزشی به صورت تخصصی است این مهم جز در سایه خوانش و ترجمان آرا و ‌نظریه فروید میسر نمی شود. 

بر این اساس کافه کتاب توتم در پاویون‌های مستقل و در ارتباط با هم، مجموعه‌ای متشکل از:                                                                                          

  • چهارشنبه‌های فرویدی 
  •  ژورنال کلاب تخصصی
  • بررسی و ‌معرفی کتاب 
  •  بررسی و تحلیل فیلم 

بازتاب اندیشه روانکا‌وی در اجتماع (community) و جامعه (Society) را بررسی، انعکاس و سرمشق قرار می‌دهد.

فهرست شیندلر

توضیحات

ثبت نام

آیا پروفایل کاربری دارید؟ ورود

کاربران خارج از ایران میتوانند از ایمیل به جای شماره موبایل جهت تایید هویت استفاده کنند

ورود

آیا پروفایل کاربری ندارید؟ ثبت نام